Warrant Search
Account Opening
Indicative Price (Realtime)

วิเคราะห์หุ้นอ้างอิงด้วย

Fundamental Analysis:


DW01 Weekly Highlight

Hot Call DW
Hot Put DW
Warning List


Hotline 026181492-4

มุมความรู้

กลับสู่หน้าหลัก

ความเสี่ยงที่สำคัญของการลงทุนใน DW
 1) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก DW มีอายุจำกัด (Limited Life)
     เนื่องจาก DW เป็นตราสารที่มีอายุจำกัดและราคาของ DW อาจลดลงตามอายุที่เหลือของตราสารที่ลดลง (time decay) และยิ่งในช่วงใกล้วันครบกำหนดอายุ  ราคา DW จะลดลงอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้ ในกรณีผู้ลงทุนถือ Call DW (Put DW) จนถึงวันครบกำหนดอายุ และ ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง มีมูลค่าต่ำกว่า (สูงกว่า) ราคาใช้สิทธิ  ผู้ถือ DW ดังกล่าวจะขาดทุนเท่ากับราคาที่จ่ายไปในการซื้อ DW  ดังนั้น ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนจึงควรศึกษาแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง และอายุของ DW ที่เหมาะสมประกอบกันด้วย


 2) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)
    หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา DW  ซึ่งราคา DW อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง  ความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิง  อายุคงเหลือของ DW  อัตราดอกเบี้ย  เงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ)  ปริมาณของ DW และความต้องการลงทุนใน DW เป็นต้น  ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดจะขึ้นกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (ไม่ใช่ราคาหุ้นของ บล. ผู้ออก DW) นอกจากนี้ ความต้องการซื้อหรือขายของผู้ลงทุนในตลาด (demand  และ supply) อาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา DW ด้วยก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผู้ออกฯ กระจายขาย DW ให้กับนักลงทุนได้ครบจำนวนที่จดทะเบียนกับทางตลาดหลักทรัพย์


   บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) มิได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคา DW เคลื่อนไหวตามราคาหุ้นแม่ได้ตลอดเวลา เพราะมีบางเหตุการณ์มีบริษัทไม่สามารถควบคุมราคาได้ เช่น ระบบดูแลสภาพคล่องขัดข้อง หลักทรัพย์อ้างอิงมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ ค่าความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิงสูงเกินขีดจำกัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หรือตามข้อยกเว้นอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วน 2 ข้อ 10 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะดูแลสภาพคล่อง DW ในช่วงเวลาที่ตลาดเปิดทำการซื้อขายปกติหรือเวลา 10.00-12.30 น. และ 14.30-16.30 น. เท่านั้น โดยมีระยะเวลาในการปฎิบัติงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์


 3) ความเสี่ยงด้าน gearing อันเนื่องมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage)
     การ Leverage คือ การลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ไม่ใช่การลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  ทั้งนี้การลงทุนใน DW จะใช้ในเงินในจำนวนที่น้อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  ความเสี่ยงจาก gearing คือ การเปลี่ยนแปลงราคาของ DW อาจมีอัตราความแกว่งตัวเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมาก และอาจทำให้ผู้ลงทุนใน DW มีกำไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง


 4) ความเสี่ยงที่ผู้ออกไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (Issuer Risk)
     หมายถึง ความเสี่ยงที่ บล. ผู้ออก DW  ไม่สามารถจ่ายเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ  ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ อย่างไรก็ตาม  ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของ บล. ผู้ออก DW นอกจากการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของ บล. ผู้ออก DW และเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของ บล. ผู้ออก DW รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ


 5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
   หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือ DW ประสงค์จะขาย DW ก่อนครบกำหนดอายุตราสาร ผู้ถือ DW อาจไม่สามารถขาย DW ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ สภาพคล่องของ DW ขึ้นอยู่กับอุปสงค์หรืออุปทานของ DW และความสามารถในการรักษาสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่อง รวมทั้งข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่องแต่ละราย ซึ่งนักลงทุนอาจไม่สามารถขาย DW ในจำนวนที่ต้องการได้หากระบบของผู้ดูแลสภาพคล่องขัดข้อง  อย่างไรดี การซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่องมากกว่าการซื้อขายเปลี่ยนมือนอกตลาดหลักทรัพย์


 ทางบริษัทจึงแนะนำให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ กลเม็ดการลงทุนใน DW เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

.................................................................................................................................................................................
*อ้างอิงจากสรุปข้อมูลสำคัญจาก Fact Sheet ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ส่วนที่ 2.2