Warrant Search
Account Opening
Indicative Price (Realtime)

วิเคราะห์หุ้นอ้างอิงด้วย

Fundamental Analysis:


DW01 Weekly Highlight

Hot Call DW
Hot Put DW
Warning List


Hotline 026181492-4

มุมความรู้

กลับสู่หน้าหลัก

รู้จัก Derivative Warrants
Derivative Warrants เป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (วอร์แรนต์อนุพันธ์) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นสูง และซื้อขายเสมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ นักลงทุนสามารถใช้วอร์แรนต์อนุพันธ์เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง หรือใช้ทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง 

ชื่อทางการ ชื่อแบบไม่เป็นทางการ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ วอร์แรนต์อนุพันธ์
Derivative Warrant DW

วอร์แรนต์อนุพันธ์มี 2 ประเภทหลัก ได้แก่
 
1. Call DW เป็นหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแก่นักลงทุนในการซื้อสินค้าอ้างอิง ตามราคาและเงื่อนไขอื่นที่กำหนดไว้
2. Put DW เป็นหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแก่นักลงทุนในการขายสินค้าอ้างอิง ตามราคาและเงื่อนไขอื่นที่กำหนดไว้
 

ชื่อย่อ DW
 

ตัวอย่างเช่น
PTTG01C1401A หมายถึง คอลวอร์แรนต์ที่อ้างอิงกับหุ้น PTTGC ที่ออกโดย บ.ล. บัวหลวง ซื้อขายสุดท้ายเดือน ม.ค. 57 รุ่น A


ประโยชน์สำหรับนักลงทุน

 1. สามารถลงทุนได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง
  • ตลาดขาขึ้น ให้ซื้อคอลวอร์แรนต์
  • ตลาดขาลง ให้ซื้อพุทวอร์แรนต์
 2. ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำน้อย
 3. เป็นการลงทุนที่มีอัตราทดสูง
 4. จำกัดขาดทุน แต่กำไรไม่จำกัด
 5. ซื้อขายเสมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 6. ซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ได้ทุกแห่ง
 7. สามารถทำกำไรได้แม้ราคาสินค้าอ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก
 8. มีสภาพคล่องสูง

วันทำการซื้อขายสุดท้ายและวันครบกำหนดอายุ

 
เนื่องจากก่อนวันครบกำหนดอายุ 4 วันทำการ (รวมวันครบกำหนดอายุด้วย) บล.ผู้ออก Derivative Warrants ในฐานะผู้ออก BLS Warrant จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขาย Derivative Warrants เป็นเวลาสี่ (4) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ (รวมวันครบกำหนดอายุ) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ