Warrant Search
Account Opening
Indicative Price (Realtime)

วิเคราะห์หุ้นอ้างอิงด้วย

Fundamental Analysis:


DW01 Weekly Highlight

Hot Call DW
Hot Put DW
Warning List


Hotline 026181492-4

มุมความรู้

กลับสู่หน้าหลัก

รู้จัก DW บนดัชนีหลักทรัพย์และ DW บนดัชนี SET50

มาเจาะลึกกันหน่อยว่า Index DW นี้มีเสน่ห์น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างไรบ้าง 

1) ดัชนีหลักทรัพย์ช่วยกระจายความเสี่ยงจากหุ้นเฉพาะตัว  การเลือกลงทุนในหุ้นรายตัว อาจทำให้ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปรับตัวลงลึกกว่าตลาด หรือ ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาด ดังนั้น ถ้าไม่อยากวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นรายตัวและคิดว่าการดูทิศทางตลาดจะง่ายกว่าแล้ว...การลงทุนในดัชนี จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกระจายการลงทุน เปรียบเสมือนการซื้อหุ้นทั้งตลาดหรือกลุ่มธุรกิจ เช่น การลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับ SET50 Index เปรียบเสมือนการลงทุนในภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ไทย 

2) Index DW มีทั้งขา Call และ Put ทำให้จับจังหวะทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง เนื่องจากราคาเสนอซื้อและเสนอขายของ  Call มักจะสูงขึ้นเมื่อดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น และ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายของ Put มักจะสูงขึ้นเมื่อดัชนีปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ Put ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนได้ เช่นในกรณีนักลงทุนมีพอร์ตหุ้นเป็นกลุ่มดัชนี SET50 และคาดการณ์ว่าภาวะตลาดจะไม่ดีในช่วง 5 วันข้างหน้าผู้ลงทุนก็อาจเข้าไป "ซื้อ" Put ที่อ้างอิงกับ SET50 Index เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนเพราะราคาหุ้นในพอร์ตลดลง โดยไม่ต้องขายหุ้นออกไป ดังนั้นในภาวะตลาดไม่ดี ถึงมูลค่าพอร์ตจะขาดทุนแต่ถ้านักลงทุนถือ Put ไว้จะได้กำไรจาก Put มาถัวกับขาดทุนจากพอร์ตการลงทุนทําให้ไม่ได้รับผลกระทบในตลาดขาลง หรือ ได้รับผลกระทบไม่มาก 

3) สะดวก...เพราะใช้เงินลงทุนน้อย เนื่องจากการลงทุนใน Index DW เสมือนกับการลงทุนใน Index ตัวนั้นๆ โดยไม่จําเป็นต้องเข้าไปซื้อขายหุ้นทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก 

4) แม้ดัชนีเคลื่อนไหวไม่เร็ว แต่ DW มีอัตราทด ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้น โดยทั่วไป อัตราทดของ Index DW จะอยู่ที่ 4-10 เท่าหมายความว่าหากดัชนีเปลี่ยนแปลง 1% ราคา DW ก็จะเปลี่ยนแปลงประมาณ 4-10% ทำให้นักลงทุนมีโอกาสได้กำไรในปริมาณที่สูงกว่าการขึ้นของดัชนีหากคาดการณ์ตลาดได้ถูกทางซึ่ง

ปัจจุบัน หลักทรัพย์บัวหลวงมีการออก DW บนดัชนีหลักทรัพย์หลายประเภท เช่น ดัชนี SET50 Index  และดัชนี SET50 Index Futures เพื่อให้นักลงทุนสามารถซื้อขายกันได้ โดย

1. SET50 Index DW เหมาะกับการถือครอง DW ระยะกลาง (เช่น  1 สัปดาห์-1 เดือน) เพราะ DW ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้มีค่าเสื่อมเวลาเริ่มต้นต่ำ นอกจากนี้หลักทรัพย์บัวหลวงคำนวณราคา SET50 Index DW01 ทุกรุ่นโดยใช้ค่าเฉลี่ยของราคาเสนอซื้อ (Best Bid) และราคาเสนอขาย (Best Offer) ของหุ้น SET 50 แทนการใช้ค่าดัชนี SET50 ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางเดียวกับการคำนวณราคา DW01 อ้างอิงหุ้นรายตัวทุกรุ่น ทำให้ราคาของ SET50 Index DW01 มีเสถียรภาพและยากต่อการปั่นทำราคา

2. SET50 Index Futures DW เหมาะกับการถือครอง DW ระยะสั้น (เช่น < 1 สัปดาห์) และต้องการความแม่นยำจากทำราคาสูง เพราะ DW ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้มีอัตราทดเริ่มต้นสูงและมีการเคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิงค่อนข้างดี  ในขณะเดียวกัน นักลงทุนที่ต้องการเทรด DW ดังกล่าวจะต้องดูสินค้าอ้างอิงคือดัชนี SET50 Index Futures ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก

ตัวอย่างสัญลักษณ์ SET50 Index DW และ SET50 Index Futures DW ที่ซื้อขายในตลาดS50 คือ ชื่อย่อดัชนีหลักทรัพย์ SET50
01 คือ หมายเลขผู้ออก DW (01 = หลักทรัพย์บัวหลวง)
C คือ ประเภทของ DW (C = Call DW, P = Put DW)
1702 = ปีและเดือนที่ซื้อขายสุดท้าย (1702 หมายถึง DW ที่ซื้อขายเดือนสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2017)
A = ชื่อรุ่น (A-E เป็น DW ที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index ส่วน F-Z เป็น DW ที่อ้างอิงกับ SET50 Index Futures)ความแตกต่างระหว่าง Index DW, Index Futures DW และ Index Futures


        หัวข้อ        

SET50 Index DW

SET50 Index Futures DW

SET50 Index Futures

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

1) นักลงทุนที่มีการถือครองระยะกลาง (ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป)และรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ไม่สูงมากนัก 

2) นักลงทุนที่ประเมินภาวะตลาดโดยรวมต้องการลงทุนบนดัชนี และไม่ต้องการรับความเสี่ยง Basis risk
1) นักลงทุนที่มีการถือครองระยะสั้น (ไม่เกิน 1 สัปดาห์)และรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง

2) นักลงทุนที่ต้องการความแม่นยำในการทำราคา DW จากผู้ดูแลสภาพคล่อง
1) นักลงทุนที่มีการถือครองระยะสั้น-กลาง และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงมาก

ตัวอย่างของสัญลักษณ์ที่ใช้ซื้อขาย

 S5001C1512A
(สัญลักษณ์ตัวสุดท้ายเป็นได้ตั้งแต่ A-E)

 S5001C1512F
(สัญลักษณ์ตัวสุดท้ายเป็นได้ตั้งแต่ F-Z)

 S50Z15

ลักษณะของสิทธิ

 Call หรือ Put

 Call หรือ Put

 Long หรือ Short

ผู้ออก

 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง

 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง

 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ชื่อสินค้าอ้างอิง

 SET50 Index

 SET50 Index Futures ที่ครบกำหนดอายุพร้อมกับ SET50 Index Futures DW

 SET50 Index

คำอธิบายสินค้าอ้างอิง

 ดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้น 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ดัชนีที่สะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่อราคา SET50 Index ในอนาคตและมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซื้อขาย

 ดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้น 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดูแลสภาพคล่องระหว่างที่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ครบกำหนดอายุ

 ผู้ออกกำหนดให้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ราคาเสนอซื้อและปริมาณเสนอซื้อ DW เคลื่อนไหวตามดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยของ Best Bid และ Best Offer ของหุ้น 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากดัชนี SET50 ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์

 ผู้ออกกำหนดให้ราคาราคาเสนอซื้อและปริมาณเสนอซื้อ DW เคลื่อนไหวตาม Best Bid และ Best Offer ของ SET50 Index Futures ที่ DW อ้างอิง ณ เวลานั้นๆ

 ไม่มีผู้ดูแลสภาพคล่องควบคุมราคา โดยราคาที่ซื้อขายกันเป็นไปตาม Demand และ Supply ของนักลงทุน ณ ขณะนั้น ทำให้เกิดภาวะ Premium หรือ Discount ซึ่งยากต่อการคาดการณ์

 ราคาที่ใช้คำนวณเงินสดส่วนต่างเมื่อผลิตภัณฑ์ครบกำหนดอายุ

 ดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 ปิดตลาด ณ.วันที่ DW ซื้อขายวันสุดท้าย

 ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายสุดท้าย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงและครบกำหนดอายุพร้อมกับ DW ตัวนั้นๆ

 ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายสุดท้าย (Final Settlement Price) ตามที่ประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 ตลาดที่ซื้อขาย

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 ประเภทบัญชีที่สามารถใช้ในการซื้อขาย

 บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 บัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์

การวางหลักประกันก่อนการซื้อขาย

 ไม่ต้องวางหลักประกัน
(ขึ้นกับประเภทบัญชีซื้อขาย)

 ไม่ต้องวางหลักประกัน
(ขึ้นกับประเภทบัญชีซื้อขาย)

 ต้องวางหลักประกันขั้นต่ำตามที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนด และ ในกรณีมูลค่าหลักประกันต่ำกว่าระดับ Maintenance Margin นักลงทุนจะต้องเติมเงินเพิ่มให้ถึงระดับ Initial Margin

อายุของผลิตภัณฑ์เริ่มต้น
(Initial Maturity Life)

 3-5 เดือน

 2-4 เดือน

 1 ปี (มักมีสภาพคล่องเฉพาะช่วงไตรมาสสุดท้าย)

อัตราทดเริ่มต้น
(Initial Effective Gearing)

 ปานกลาง (5-7 เท่า)

 สูง (8-9 เท่า)

 สูงมาก (10-20 เท่า)

ความอ่อนไหวเริ่มต้น
(Initial Sensitivity)

 ปานกลาง (0.5-0.7)

 สูง (1)

 N/A

การเสื่อมค่าเวลาเริ่มต้น
(Initial Time Decay)

 ปานกลาง (<1% ต่อวัน)

 สูง (>1% ต่อวัน)

 N/A

ความผันผวนแฝงเริ่มต้น
(Initial Time Decay)

 ปานกลาง (25-40%) และมีค่าคงที่ตลอดอายุของ DW ที่ทำการซื้อขาย

 ปานกลาง (25-40%) และมีค่าคงที่ตลอดอายุของ DW ที่ทำการซื้อขาย

  N/A

พรีเมียมเริ่มต้น
(Initial All-in-Premium)

 ต่ำ (ไม่เกิน 5%)
และทยอยลดลงจนเหลือศูนย์

 ปานกลาง (5-7%)
และทยอยลดลงจนเหลือศูนย์

 ต่ำมาก (ไม่เกิน 3%) แต่ไม่คงที่ขึ้นกับ Demand Supply ของนักลงทุนในเวลานั้นๆ

ปริมาณ Bid- Offer ณ.ขณะใดขณะหนึ่ง

 ประมาณ 200,000-600,000 บาทต่อช่อง (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 ประมาณ 300,000-1,000,000 บาทต่อช่อง (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 ขึ้นอยู่กับ Demand Supply ของนักลงทุน ณ.ขณะนั้นๆ

ความห่างระหว่าง Best Bid- Best Offer ณ.ขณะหนึ่งๆ

 โดยปกติห่างไม่เกิน 3% ของราคา  Best Bid

 โดยปกติห่างไม่เกิน 1% ของราคา  Best Bid

 โดยปกติต่ำกว่า 0.1% ของราคา Best Bid

ราคาเหมาะสม
(Indicative Price)

 สามารถติดตามได้จาก www.blswarrant.com ในหัวข้อคำนวณราคา DW01

 สามารถติดตามได้จาก www.blswarrant.com ในหัวข้อคำนวณราคา DW01

  N/A

*สามารถดูคำอธิบายของ DW Technical Indicator แต่ละตัวได้ที่ www.blswarrant.com/DW_Trading_Strategy