Warrant Search
Account Opening
Indicative Price (Realtime)

วิเคราะห์หุ้นอ้างอิงด้วย

Fundamental Analysis:


DW01 Weekly Highlight

Hot Call DW
Hot Put DW
Warning List


Hotline 026181492-4

มุมความรู้

กลับสู่หน้าหลัก

คำศัพท์ที่ควรรู้

เนื่องจาก DW มีลักษณะเฉพาะตัวมากมาย
ในเบื้องต้นนักลงทุนควรจะศึกษาคำศัพท์เหล่านี้ก่อนเริ่มซื้อขาย DW

คำศัพท์ทั่วไป

คำศัพท์

ความหมาย

Call Warrant

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการลงทุนในตลาดขาขึ้นเพราะเมื่อราคาสินค้าอ้างอิงปรับตัวขึ้น ราคาCall Warrant จะมีแนวโน้มที่ปรับขึ้นตาม

Put Warrant

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการลงทุนในตลาดขาลงเพราะเมื่อราคาสินค้าอ้างอิงปรับตัวลง ราคาPut Warrant จะมีแนวโน้มที่ปรับขึ้น

Long

ซื้อ

Short

ขาย

Last Price

ราคาล่าสุดของ DW (บาท)

% Change

% การเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้

Strike Price 
หรือ Exercise Price

ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเป็นราคาที่บอกว่านักลงทุนจะสามารถใช้สิทธิซื้อหรือขายได้ที่ราคาเท่าไร และเป็นตัวแปรหลักที่นำมาคำนวณเงินสดส่วนต่างด้วย

Exercise Ratio
(ER)

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย เป็นตัวแปรที่บอกว่า DW 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงได้กี่หน่วย เช่น ER = 0.2 หมายความว่า อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 5 DW ต่อ 1 สินค้าอ้างอิง เป็นต้น

ATM
(At-the-Money)

สถานะของ Call Warrant ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง = ราคาใช้สิทธิ
สถานะของ Put Warrant ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง
= ราคาใช้สิทธิ

ITM
(In-the-Money)

สถานะของ Call Warrant ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง > ราคาใช้สิทธิ
สถานะของ Put Warrant ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง
< ราคาใช้สิทธิ

OTM
(Out-of-the-Money)

สถานะของ Call Warrant ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง < ราคาใช้สิทธิ
สถานะของ Put Warrant ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง
> ราคาใช้สิทธิ

First Trading Date

วันซื้อขายวันแรกของ DW

Last Trading Date

วันทำการซื้อขายสุดท้าย (4 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ)

วันสุดท้ายที่นักลงทุนสามารถซื้อขาย DW ได้บนกระดาน กรณีนักลงทุนถือครอง DW จนผ่านวันซื้อขายสุดท้าย ทางผู้ออกฯ จะใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันนี้ ไปคำนวณเป็นเงินสดส่วนต่าง
ที่นักลงทุนจะได้รับจากการใช้สิทธิ DW

Maturity Date

วันครบกำหนดอายุ

 

ศัพท์เทคนิค

คำศัพท์

ความหมาย

Effective Gearing เป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงด้านราคาDW (Effective Gearing ของ DW 3 เท่า หมายถึง ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงประมาณ 3% ทั้งนี้ Effective Gearing ที่สูงทําให้นักลงทุนสามารถได้รับกําไร/ขาดทุนในปริมาณที่สูงเทียบกับเงินลงทุน

ตัวอย่างเช่น Call Warrant ที่มีอัตราทดจริง 3 เท่า หมายความว่า ราคา Call Warrant จะเปลี่ยนไปประมาณ 3% หากราคาสินค้าอ้างอิงเปลี่ยนไป 1%
Sensitivity เป็นเครื่องมือในการวัดความแกว่งตัวด้านราคา (Sensitivity ของ DW เท่ากับ 2 หมายถึง ถ้ารคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนไป 1 ช่องราคา ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงประมาณ 2 ช่องราคา) ทั้งนี้ Sensitivity ที่สูงจะทําให้นักลงทุนเห็นการเคลื่อนไหวของราคา DW ได้เป็นอย่างดี
Time Decay เป็นค่าที่บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน ราคา DW จะลดลงกี่เปอร์เซนต์ (เมื่อกําหนดตัวแปรอื่นคงที่ เช่น ราคาหุ้นอ้างอิง) ดังนั้น นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการถือครอง DW ที่มีค่า Time Decay สูง เป็นระยะเวลานาน

ตัวอย่างเช่น 1-Day Time Decay เท่ากับ 0.02 บาท หมายความว่า เมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน โดยปัจจัยแวดล้อมอื่นคงที่ ราคา DW ควรจะลดลงเท่ากับ 0.02 บาท
Implied Volatility ควรเปรียบเทียบ IV ของ DW ที่เลือกไว้กับ DW ตัวอื่นที่มีสินค้าอ้างอิงเหมือนกัน โดย DW ที่มี IV ตํ่ากว่าอีกตัว หมายความว่า DW ตัวนั้นถูกกว่า นอกจากนี้ควรเลือกซื้อ DW ที่ค่า IV  ในอดีตไม่ผันผวนมากนัก เนื่องจากค่า IV ที่ไม่ผันผวนจะส่งผลให้ราคาของ DW เคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาหุ้นอ้างอิงตามที่ควรจะเป็น

All-in Premium 
(% Premium )

เป็นค่าที่บอกว่าการซื้อ DW และแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิงทันที แพงกว่าการซื้อหุ้นอ้างอิงโดยตรงมากเท่าใด เนื่องจากการลงทุนใน DW ต้องคํานึงถึงต้นทุนที่ได้มาว่าถูกหรือแพงอย่างไร เพื่อนักลงทุนจะได้ประเมินโอกาสในการทํากําไรได้ ทั้งนี้ All-in-premium พิจารณาได้ เช่นเดียวกับความผันผวนแฝง แต่ให้นักลงทุนเปรียบเทียบระหว่าง DW บนสินค้าอ้างอิงตัวเดียวกันที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกันเท่านั้น เนื่องจาก DW ที่มีอายุคงเหลือมากกว่ามีแนวโน้มที่ All-in-premium จะสูงกว่า

ตัวอย่างเช่น PTTE01P1405A (Put Warrant ที่อ้างอิงกับหุ้น PTTEP) มี % Premium เท่ากับ 5% หมายความว่า ราคาหุ้น PTTEP ณ วันครบกำหนดอายุต้องลงอีกอย่างน้อย 5% จากราคาปัจจุบัน ผู้ถือ PTTE01P1405A จึงจะได้กำไร
Intrinsic Value คือเงินสดที่นักลงทุนจะได้รับหากทําการใช้สิทธิ ณ. ปัจจุบัน โดย Intrinsic Value ของ DW จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 เสมอรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.blswarrant.com/DW_Price_Factor
Time Value ส่วนต่างระหว่างราคา DW ในตลาดกับค่า Intrinsic Value หรืออีกนัยหนึ่งคือมูลค่าส่วนเพิ่มของ DW เนื่องจาก DW นั้นยังไม่หมดอายุ จึงมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากขึ้น ดังนั้นยิ่ง DW มีอายุคงเหลือมากจะมีมูลค่าทางเวลาสูงกว่า DW ที่มีอายุคงเหลือน้อย
Bid/Ask Spread (tick)

ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของคำสั่งซื้อขายที่ส่งเข้ามาในตลาด (หน่วย : tick)

Delta การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณของราคา DW  เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท 

ตัวอย่างเช่น Call DW บนหุ้นอ้างอิง ADVANC มีราคาใช้สิทธิ 200 บาท อัตราใช้สิทธิ 70 : 1 หากมีค่า Delta เท่ากับ 70% หมายความว่า เมื่อราคา ADVANC เพิ่มขึ้น 1 บาท จะทำให้ Call DW บนหุ้น ADVANC เพิ่มขึ้นประมาณ  0.01 บาท (คำนวนโดยใช้ เดลต้า/อัตราใช้สิทธิ)