Warrant Search
Account Opening
Indicative Price (Realtime)

วิเคราะห์หุ้นอ้างอิงด้วย

Fundamental Analysis:


DW01 Weekly Highlight

Hot Call DW
Hot Put DW
Warning List


Hotline 026181492-4

คำนวณราคา DW01

Warrant Name:
Update : 2019-10-11 16:44
Data delay 15 minutes (to comply with SET's rule)
เจาะลึก DW คำนวณราคา DW เปรียบเทียบ DW Specification

Pricing

Warrant
S5001C1912F (CALL WARRANTS ON S50Z19 ISSUED BY BLS # F)
Underlying
S50Z19 (S50 Futures)
Last (BHT) (Change) 0.71 (24.56%) Last (BHT) (Change) 1,080.00 (1.28%)
Bid/Offer (BHT) 0.71 / 0.72 Bid/Offer (BHT) 1079.70 / 1,079.80
High/Low (BHT) 0.71 / 0.61 High/Low (BHT) 1,080.60 / 1,070.00
Volume 465,364,300 Volume 158,065
Value 303,464,015 Value 169,938,305

Warrant Terms

Warrant Name S5001C1912F Strike 1,135.000
Underlying S50Z19 Ratio (Security:Underlying) 32.75730 : 1
Type Call First Trading Date 2019-08-23
Issue Amount 150,000,000 Last Trading Date 2019-12-27
Issuer BLS Expiry Date 2020-01-03
Exercise Type European Remaining Maturity (Days) 52

Assumed Values

Assumed underlying bid price
Assumed beginning date
Assumed price span (point)
 
Underlying Price
BID | OFFER
ราคาเสนอซื้อเบื้องต้นของ S5001C1912F
15-Oct 16-Oct 17-Oct 18-Oct 21-Oct 22-Oct 24-Oct 25-Oct 28-Oct 29-Oct
1072.00 | 1072.10 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.50
1073.00 | 1073.10 0.62 0.61 0.59 0.58 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.51
1074.00 | 1074.10 0.63 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.53 0.51
1075.00 | 1075.10 0.64 0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.56 0.55 0.54 0.52
1076.00 | 1076.10 0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.53
1077.00 | 1077.10 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58 0.57 0.56 0.54
1078.00 | 1078.10 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.57 0.55
1079.00 | 1079.10 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.58 0.56
1080.00 | 1080.10 0.69 0.68 0.66 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60 0.59 0.57
1081.00 | 1081.10 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.58
1082.00 | 1082.10 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.59
1083.00 | 1083.10 0.72 0.71 0.70 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.60
1084.00 | 1084.10 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.61
1085.00 | 1085.10 0.74 0.73 0.72 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.64 0.62
1086.00 | 1086.10 0.76 0.74 0.73 0.72 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65 0.63
1087.00 | 1087.10 0.77 0.75 0.74 0.73 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66 0.64
1088.00 | 1088.10 0.78 0.76 0.75 0.74 0.72 0.71 0.70 0.68 0.67 0.65

Adjustment of Exercise Price and Exercise Ratio

No. Adjustment Date New Strike Price. New Ratio
0 Original 1,135.000 32.75730 : 1


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน DW01 Indicative Price Table

 1. DW01 Indicative Price Table เป็นตารางแสดงราคาเสนอซื้อ DW01 เบื้องต้น ของทุกวันทำการที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำการดูแลสภาพคล่อง แยกตามระดับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง และตารางราคานี้จะใช้ดูค่าประมาณได้ทั้งวันตลอดช่วงเวลาที่บริษัททำการดูแลสภาพคล่อง
 2. ราคาที่ปรากฏในตาราง Indicative Price อาจมีความคลาดเคลื่อนจากราคาเสนอซื้อจริงของบริษัทเนื่องจากตาราง Indicative Price เป็นเพียงราคาเสนอซื้อเบื้องต้นที่ถูกคำนวณจากการปรับระดับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการอ่านข้อมูล ในขณะที่ราคาเสนอซื้อคืนจริงของบริษัทอาจถูกคำนวณโดยนำปัจจัยอื่นเข้าพิจารณาด้วย เช่น สภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นอ้างอิง ณ ขณะนั้น และ/หรือความต้องการซื้อและความต้องการขาย DW จากนักลงทุน เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนอาจสังเกตเห็นว่าที่ระดับราคาหุ้นอ้างอิงหนึ่งๆ จะมีราคาเสนอซื้อ DW จริงหลายราคาแตกต่างกัน
 3. บริษัทไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคา DW01 เคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิงตลอดเวลา เพราะจะมีบางเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถรักษาราคา DW ให้เคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิงได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ช่วงที่บริษัทกระจายขาย DW ให้กับนักลงทุนเกือบครบจำนวนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้มีจำนวน DW ไม่เพียงพอในการควบคุมราคาฝั่งขาย ซึ่งโดยปกติจะเกิดกับ DW ในหุ้นอ้างอิงที่ได้รับความนิยมสูง และ/หรือ DW ที่มีราคาต่ำ
  2. ช่วง Call Market (สุมปิดตลาดเวลา 16.30 -16.40 น.) เพราะมีความไม่แน่นอนของราคาปิด
  3. ช่วงที่หลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนของราคาสูงหรือสภาพคล่องการซื้อขายน้อยลงจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
  4. กรณีอื่นๆ นอกเหนือการควบคุมของบริษัทที่ไม่สามารถคาดหมายได้ และเป็นไปตามข้อยกเว้นในการดูแลสภาพคล่อง (ข้อกำหนดสิทธิข้อ 10 ส่วนที่ 2)
 4. ข้อมูลราคาทั้งหมดทุกวันในตาราง Indicative Price คำนวณจากราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิของ DW ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นนักลงทุนไม่ควรนำข้อมูลราคาย้อนหลังก่อนวันที่ DW ถูกปรับสิทธิ (แสดงด้วยตัวเลขเอียง) ไปใช้อ้างอิง และพึงระลึกว่าข้อมูลราคาในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการปรับสิทธิเกิดขึ้น
 5. บริษัทสงวนสิทธิในการรับซื้อ DW คืนจากนักลงทุน โดยบริษัทจะพิจารณาเงื่อนไขในการรับซื้อคืนตามสภาวะการณ์หรือเป็นรายกรณีไป
 6. Indicative Price จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงทุนเบื้องต้นเท่านั้น โดยไม่อาจใช้เป็นข้อมูลชักชวนหรือชี้นำให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการใช้ข้อมูลราคาในตาราง DW01 Indicative Price ร่วมกับบทวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยความเสี่ยง และความเห็นอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
 7. บริษัทไม่รับรองใดๆ ถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลราคาในตาราง Indicative Price ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อรายได้หรือประโยชน์ใดๆ) ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อความต่างๆ ในตาราง Indicative Price โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ คัดลอกดัดแปลงหรือแก้ไขข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท