Warrant Search
Account Opening
Indicative Price (Realtime)

วิเคราะห์หุ้นอ้างอิงด้วย

Fundamental Analysis:


DW01 Weekly Highlight

Hot Call DW
Hot Put DW
Warning List


Hotline 026181492-4

คำนวณราคา DW01

Warrant Name:
Update : 2019-10-11 16:44
Data delay 15 minutes (to comply with SET's rule)
เจาะลึก DW คำนวณราคา DW เปรียบเทียบ DW Specification

Pricing

Warrant
GUNK01C1912A (CALL WARRANTS ON GUNKUL ISSUED BY BLS # A)
Underlying
GUNKUL (GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY)
Last (BHT) (Change) 0.27 (8.00%) Last (BHT) (Change) 3.06 (2.00%)
Bid/Offer (BHT) 0.27 / 0.28 Bid/Offer (BHT) 3.06 / 3.08
High/Low (BHT) 0.27 / 0.25 High/Low (BHT) 3.08 / 3.00
Volume 10,027,300 Volume 23,747,000
Value 2,661,884 Value 72,431,288

Warrant Terms

Warrant Name GUNK01C1912A Strike 2.900
Underlying GUNKUL Ratio (Security:Underlying) 1.35696 : 1
Type Call First Trading Date 2019-07-08
Issue Amount 60,000,000 Last Trading Date 2019-12-27
Issuer BLS Expiry Date 2020-01-03
Exercise Type European Remaining Maturity (Days) 52

Assumed Values

Assumed underlying bid price
Assumed beginning date
 
* Underlying
CLOSE Price
** Underlying Price
BID | OFFER
ราคาเสนอซื้อเบื้องต้นของ GUNK01C1912A
15-Oct 16-Oct 17-Oct 18-Oct 21-Oct 22-Oct 24-Oct 25-Oct 28-Oct 29-Oct
2.90 2.88 | 2.90 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17
2.92 2.90 | 2.92 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18
2.94 2.92 | 2.94 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19
2.96 2.94 | 2.96 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20
2.98 2.96 | 2.98 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21
3.00 2.98 | 3.00 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
3.02 3.00 | 3.02 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
3.04 3.02 | 3.04 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23
3.06 3.04 | 3.06 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24
3.08 3.06 | 3.08 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25
3.10 3.08 | 3.10 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26
3.12 3.10 | 3.12 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27
3.14 3.12 | 3.14 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28
3.16 3.14 | 3.16 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29
3.18 3.16 | 3.18 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30
3.20 3.18 | 3.20 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
3.22 3.20 | 3.22 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
* Underlying Close Price ใช้เพื่อดูราคาปิดเบื้องต้นของ DW01 เมื่อเทียบกับราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ สิ้นวัน
** Underlying Price BID | OFFER ใช้เพื่อดูราคาเสนอซื้อเบื้องต้นของ DW01 ในช่วงเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Session) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

Adjustment of Exercise Price and Exercise Ratio

No. Adjustment Date New Strike Price. New Ratio
0 Original 2.900 1.35696 : 1


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน DW01 Indicative Price Table

 1. DW01 Indicative Price Table เป็นตารางแสดงราคาเสนอซื้อ DW01 เบื้องต้น ของทุกวันทำการที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำการดูแลสภาพคล่อง แยกตามระดับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง และตารางราคานี้จะใช้ดูค่าประมาณได้ทั้งวันตลอดช่วงเวลาที่บริษัททำการดูแลสภาพคล่อง
 2. ราคาที่ปรากฏในตาราง Indicative Price อาจมีความคลาดเคลื่อนจากราคาเสนอซื้อจริงของบริษัทเนื่องจากตาราง Indicative Price เป็นเพียงราคาเสนอซื้อเบื้องต้นที่ถูกคำนวณจากการปรับระดับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการอ่านข้อมูล ในขณะที่ราคาเสนอซื้อคืนจริงของบริษัทอาจถูกคำนวณโดยนำปัจจัยอื่นเข้าพิจารณาด้วย เช่น สภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นอ้างอิง ณ ขณะนั้น และ/หรือความต้องการซื้อและความต้องการขาย DW จากนักลงทุน เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนอาจสังเกตเห็นว่าที่ระดับราคาหุ้นอ้างอิงหนึ่งๆ จะมีราคาเสนอซื้อ DW จริงหลายราคาแตกต่างกัน
 3. บริษัทไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคา DW01 เคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิงตลอดเวลา เพราะจะมีบางเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถรักษาราคา DW ให้เคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิงได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ช่วงที่บริษัทกระจายขาย DW ให้กับนักลงทุนเกือบครบจำนวนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้มีจำนวน DW ไม่เพียงพอในการควบคุมราคาฝั่งขาย ซึ่งโดยปกติจะเกิดกับ DW ในหุ้นอ้างอิงที่ได้รับความนิยมสูง และ/หรือ DW ที่มีราคาต่ำ
  2. ช่วง Call Market (สุมปิดตลาดเวลา 16.30 -16.40 น.) เพราะมีความไม่แน่นอนของราคาปิด
  3. ช่วงที่หลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนของราคาสูงหรือสภาพคล่องการซื้อขายน้อยลงจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
  4. กรณีอื่นๆ นอกเหนือการควบคุมของบริษัทที่ไม่สามารถคาดหมายได้ และเป็นไปตามข้อยกเว้นในการดูแลสภาพคล่อง (ข้อกำหนดสิทธิข้อ 10 ส่วนที่ 2)
 4. ข้อมูลราคาทั้งหมดทุกวันในตาราง Indicative Price คำนวณจากราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิของ DW ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นนักลงทุนไม่ควรนำข้อมูลราคาย้อนหลังก่อนวันที่ DW ถูกปรับสิทธิ (แสดงด้วยตัวเลขเอียง) ไปใช้อ้างอิง และพึงระลึกว่าข้อมูลราคาในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการปรับสิทธิเกิดขึ้น
 5. บริษัทสงวนสิทธิในการรับซื้อ DW คืนจากนักลงทุน โดยบริษัทจะพิจารณาเงื่อนไขในการรับซื้อคืนตามสภาวะการณ์หรือเป็นรายกรณีไป
 6. Indicative Price จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงทุนเบื้องต้นเท่านั้น โดยไม่อาจใช้เป็นข้อมูลชักชวนหรือชี้นำให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการใช้ข้อมูลราคาในตาราง DW01 Indicative Price ร่วมกับบทวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยความเสี่ยง และความเห็นอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
 7. บริษัทไม่รับรองใดๆ ถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลราคาในตาราง Indicative Price ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อรายได้หรือประโยชน์ใดๆ) ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อความต่างๆ ในตาราง Indicative Price โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ คัดลอกดัดแปลงหรือแก้ไขข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท