Warrant Search
Account Opening
Indicative Price (Realtime)

วิเคราะห์หุ้นอ้างอิงด้วย

Fundamental Analysis:


DW01 Weekly Highlight

Hot Call DW
Hot Put DW
Warning List


Hotline 026181492-4

คำนวณราคา DW01

Warrant Name:
Update : 2019-10-11 16:44
Data delay 15 minutes (to comply with SET's rule)
เจาะลึก DW คำนวณราคา DW เปรียบเทียบ DW Specification

Pricing

Warrant
GULF01P2003A (PUT WARRANTS ON GULF ISSUED BY BLS # A)
Underlying
GULF (GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY)
Last (BHT) (Change) 0.60 (-14.29%) Last (BHT) (Change) 167.00 (4.70%)
Bid/Offer (BHT) 0.60 / 0.61 Bid/Offer (BHT) 166.50 / 167.00
High/Low (BHT) 0.69 / 0.60 High/Low (BHT) 167.50 / 160.50
Volume 37,511,300 Volume 22,301,200
Value 23,776,834 Value 3,673,438,050

Warrant Terms

Warrant Name GULF01P2003A Strike 126.500
Underlying GULF Ratio (Security:Underlying) 14.62645 : 1
Type Put First Trading Date 2019-09-05
Issue Amount 100,000,000 Last Trading Date 2020-03-30
Issuer BLS Expiry Date 2020-04-02
Exercise Type European Remaining Maturity (Days) 115

Assumed Values

Assumed underlying bid price
Assumed beginning date
 
* Underlying
CLOSE Price
** Underlying Price
BID | OFFER
ราคาเสนอซื้อเบื้องต้นของ GULF01P2003A
15-Oct 16-Oct 17-Oct 18-Oct 21-Oct 22-Oct 24-Oct 25-Oct 28-Oct 29-Oct
163.00 163.00 | 163.50 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59
163.50 163.50 | 164.00 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59
164.00 164.00 | 164.50 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58
164.50 164.50 | 165.00 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57
165.00 165.00 | 165.50 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57
165.50 165.50 | 166.00 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56
166.00 166.00 | 166.50 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55
166.50 166.50 | 167.00 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55
167.00 167.00 | 167.50 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54
167.50 167.50 | 168.00 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54
168.00 168.00 | 168.50 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53
168.50 168.50 | 169.00 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52
169.00 169.00 | 169.50 0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52
169.50 169.50 | 170.00 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51
170.00 170.00 | 170.50 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51
170.50 170.50 | 171.00 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50
171.00 171.00 | 171.50 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50
* Underlying Close Price ใช้เพื่อดูราคาปิดเบื้องต้นของ DW01 เมื่อเทียบกับราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ สิ้นวัน
** Underlying Price BID | OFFER ใช้เพื่อดูราคาเสนอซื้อเบื้องต้นของ DW01 ในช่วงเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Session) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

Adjustment of Exercise Price and Exercise Ratio

No. Adjustment Date New Strike Price. New Ratio
0 Original 126.500 14.62645 : 1


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน DW01 Indicative Price Table

 1. DW01 Indicative Price Table เป็นตารางแสดงราคาเสนอซื้อ DW01 เบื้องต้น ของทุกวันทำการที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำการดูแลสภาพคล่อง แยกตามระดับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง และตารางราคานี้จะใช้ดูค่าประมาณได้ทั้งวันตลอดช่วงเวลาที่บริษัททำการดูแลสภาพคล่อง
 2. ราคาที่ปรากฏในตาราง Indicative Price อาจมีความคลาดเคลื่อนจากราคาเสนอซื้อจริงของบริษัทเนื่องจากตาราง Indicative Price เป็นเพียงราคาเสนอซื้อเบื้องต้นที่ถูกคำนวณจากการปรับระดับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการอ่านข้อมูล ในขณะที่ราคาเสนอซื้อคืนจริงของบริษัทอาจถูกคำนวณโดยนำปัจจัยอื่นเข้าพิจารณาด้วย เช่น สภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นอ้างอิง ณ ขณะนั้น และ/หรือความต้องการซื้อและความต้องการขาย DW จากนักลงทุน เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนอาจสังเกตเห็นว่าที่ระดับราคาหุ้นอ้างอิงหนึ่งๆ จะมีราคาเสนอซื้อ DW จริงหลายราคาแตกต่างกัน
 3. บริษัทไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคา DW01 เคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิงตลอดเวลา เพราะจะมีบางเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถรักษาราคา DW ให้เคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิงได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ช่วงที่บริษัทกระจายขาย DW ให้กับนักลงทุนเกือบครบจำนวนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้มีจำนวน DW ไม่เพียงพอในการควบคุมราคาฝั่งขาย ซึ่งโดยปกติจะเกิดกับ DW ในหุ้นอ้างอิงที่ได้รับความนิยมสูง และ/หรือ DW ที่มีราคาต่ำ
  2. ช่วง Call Market (สุมปิดตลาดเวลา 16.30 -16.40 น.) เพราะมีความไม่แน่นอนของราคาปิด
  3. ช่วงที่หลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนของราคาสูงหรือสภาพคล่องการซื้อขายน้อยลงจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
  4. กรณีอื่นๆ นอกเหนือการควบคุมของบริษัทที่ไม่สามารถคาดหมายได้ และเป็นไปตามข้อยกเว้นในการดูแลสภาพคล่อง (ข้อกำหนดสิทธิข้อ 10 ส่วนที่ 2)
 4. ข้อมูลราคาทั้งหมดทุกวันในตาราง Indicative Price คำนวณจากราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิของ DW ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นนักลงทุนไม่ควรนำข้อมูลราคาย้อนหลังก่อนวันที่ DW ถูกปรับสิทธิ (แสดงด้วยตัวเลขเอียง) ไปใช้อ้างอิง และพึงระลึกว่าข้อมูลราคาในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการปรับสิทธิเกิดขึ้น
 5. บริษัทสงวนสิทธิในการรับซื้อ DW คืนจากนักลงทุน โดยบริษัทจะพิจารณาเงื่อนไขในการรับซื้อคืนตามสภาวะการณ์หรือเป็นรายกรณีไป
 6. Indicative Price จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงทุนเบื้องต้นเท่านั้น โดยไม่อาจใช้เป็นข้อมูลชักชวนหรือชี้นำให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการใช้ข้อมูลราคาในตาราง DW01 Indicative Price ร่วมกับบทวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยความเสี่ยง และความเห็นอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
 7. บริษัทไม่รับรองใดๆ ถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลราคาในตาราง Indicative Price ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อรายได้หรือประโยชน์ใดๆ) ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อความต่างๆ ในตาราง Indicative Price โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ คัดลอกดัดแปลงหรือแก้ไขข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท